• Time to get out and explore the world around you. Leave the fear behind and do something you have never done. Go to a place you have never been. Meet someone you have never met. There is a world waiting for you. Life is too short to remain the same.

The Pod

Shout
guess
inktober
guess
cc
guess
this will be my color
guess
check
Meeheh4
hello
Hh
What’s this
Meeheh12
Test
Meeheh139
may i know how i can add event here?
Meeheh277
Total users: 1

Haps

Today

No Events

Vaahaka

This is Ali Rasheed from Laamu Hithadhoo. He has invented a bicycle that has real cool features like, a solar panel, a stereo and phone charger all built in to his bicycle.

Our existence is a story we create. Each day we experience and expand our lives through the stories we create and share.The stories question and discuss what it is to be human and life as we see it. After all, we are the stories we create.

Ketchup

So much is happening around us. Its hard to keep track of everything. Let us make it easier for you by posting here, a roundup of curated picks from around the web for you to quickly catchup.

Motorcycle helmets are expensive so it is important to buy the right one for your budget, your head, your riding style and your confidence. We have published many articles about helmets. Just go to the search bar on this page and type in “helmet” and you will find many articles which offer advice. We have included links to some of these articles in our tips for buying the right helmet for you: https://motorbikewriter.com/choose-motorcycle-helmet/?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://megaphone.link/PP6010762682

mihaaru.com-ވަޅިން ހަމަލާދީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

Here is a quick capture of the most happening news this week. Comments are a great way to get a feel of public sentiments.

އުނބުށެން11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:47

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ސްކޫލުގައި އުޅޭ ކުއްޖަކު ގްރޫޕް ހަދައިގެން ދަންވަރު 2 ޖަހާއިރު މަގުމަތީގައި އުޅޭނީ ގަބޫލު ކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުންނެވެ.

ހިލްމާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:45

ވަރަށް ދެރަ.. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ޒިންމާ އެއް ރަޢިސް އާ ޕޮލިހާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. އާ ސަރުކާރަކުން ނަގާކަށް ނުޖެހޭ.. ކޮބާ ބެލެނިވެރިންނާ މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ.. މިދައްކަނީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް،، ސްކޫލްގަ އުޅޭ ޢުމުރުމީ.. ގައިމު މައިންބަފައިން ޒިންމާއުފުލައިގެން ދަރިން ބަލާނަމަ މިކުއްޖާ ރޭގަނޑު ދަންވަރު ދޭއް ޖަހާ އިރަކުމަގުމަތީގަ އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެއްޖެ ދޯ އަމިއްލަ ޒިންމާވެސް ކުރިއަށް ނެރެން..

ކިއްލިބާޝާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:43

ކޮއްކޮމެންވެސް ބޭޑުކޮށް އުޅޭތީ މިހެންވަނީ.

އާދަނުބެ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:42

ގޭންގް ނޫޅޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި!

ބަބުރުކަލޯ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:47

ރައީސް ބޭނުމެއްނުކުރޭ ގޭންގު މިލަފްޒެއް. އޭގެބަދަލުގާ ރައީސް ކިޔަނީ ސުލްހަވެރި ޒުވާނުންނޭ.

ވަހީދު11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:39

14 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ 2 ޖެހިއިރު ނިދާ ކޮޓަރީގައި ނެތް ކަން ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނޭނގެނީބާ؟ ނޫނީ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވީބާ؟

އަލީމުލް އުލޫމް11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:35

14 އަހަރު. ރޭގަނޑު 2 ޖެހިއިރު މަގުމަތީ. ދެން ކޮން ވާހަކައެއް؟

ޏގތެދބހެ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:35

ޚޮބާ އެކުޖާގެ މައިންބަފައިން ކުދަކުއްޖެއް އެހާ ދަންވަރު ބޭރުގަ އުޅޭއިރު ބެލެންވާނެ ކުދައިރުންސުރެ ދޫކޮއްލެވުނީމަ މިހެން މިވަނީ މައިން ބަފައިން ގެ ވެސް އިހުމާލުން މިކަން މިޥީ ވަރައްދެރަ

ޜަންބުއްދި11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:32

ޜޭގަނޑު 11 ފަހުން މަގުމަތީ އުޅޭ ސައްކުކުރެވެ މީހުންނާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ.ތިޔަ އަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގާމީހުން ނާމެދު ހަރުކަށިފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ.ފިރިހެނުން ނަށް ވަޅި ނުވިއްކަން ވާ ގަވާއިދެއް ހަދާ އަންހެންވެރިންވެސް ވަޅި ބަހައްޓަންވީ ފޮރުވާފަ.ތިޔަމީހުންނާމެދު ދުވަހަކު ގާނޫނީ ފިޔަ ވަޅެއް ނުއެޅޭ

ފެއިލިއާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:50

ފުލުހުންނަކަށް ދުވާލުވެސް ރޭގަނޑުވެސް ހުއްޓުވާފަ ސުވާލުކުރާކަށް ނުކެރޭ ގޭންގްސްޓާރުންނަކާ. އެކަމަކު ޑީސަންޓުކޮށް ތިބޭ މީހުން ހުއްޓުވާފަ ސުވާލުކޮށް މަޑިދަށްވެސް ޗެކުކުރާނެ. މަގުމައްޗަށް ނެރޭ ފުލުސް ކުދިންވެސް ތިބެނީ މި ގޭންގުތައް ދެކެ ބިރުން. އެއީ އެކުދިންނަށްވެސް އިނގޭ ގޭންގުތައް ގުޅިފައިވަނީ ކިހާ ހިސާބަކާކަން.

އެސޮރުގެ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:26

ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް!

ނޯނހހހ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:25

ގޭގަ އޮތް ނަމަ ނުވީސް ދޯ

ޒުމް11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:23

އައި ލައިކް ބޭޑް ބޯއިސް >.<

ބެލެނިވެރިޔާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:14

ހަރުކަށި ޤަވާޢިދެއް ހަދައި ހިންގަންވީ ވަކި އުމުރުފުރައެއްގެ ކުދިންނަށް ރޭގަނޑު 9ގެ ފަހުން ބެލެނިވެރިޔާއާއި ނުލައި ގެއިން ބޭރުގައި ނޫޅެވޭ ގޮތަށް. މައިން ބަފައިން ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް މިނޫން ގޮތަކަށް މިޖީލު އިސްލާހެއް ނުވާނެ މިޤައުމުގައި ރަނގަޅު ޒުވާން ޖީލެއް ނުވެސް އުފެއްދޭނެ. ކުޑަހެންވޭރޭ މިކިޔާ ސަރަހައްދަށް އަރާލީމަ އެނގޭނެ ގްރޫޕް ހަދައިގެން ދަންވަރަސް ނުނިދާ 14 އަހަރުވެސް ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން އުޅޭމިންވަރު.. މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަން އިސްލާހެއް ނުވާނެ

ޜަނާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:13

ޢަޅޭ މިތާއުޅޭ ޝޭހުންނަށްވެސް މީގެކުދިންރަނގަޅުކުރަން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއްނެތް…އިލްޔާސޫ ޝަހީމޫ…

ހުތާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:12

މީހުން މަރަމުން ދުވަންފެށިމަ އެވާހަކަ އެންމެން މިދައްކަނީ، ދަރިން ލިބުމުން އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފަ ދާފަހުން ދަރިން ކޮބައިތޯ ބަލާނުލާ ތާގަ ހަރަދު ކުރަނީވެސް މަދު ބައްޕައެއް، ދެން އޮތީ ސްކޫލްތެރެ އެތަންތަނުގައި ގަދަ ކުއްޖާ އެހެން ކުދިންގެ އިންޓަވަލަށް ގެންދާ ފައިސާކޮޅު ފާޅުގައި ފޭރިގަންނައިރު އަދި އެހެން ކުދިންނާ ޓީޗަރުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން އުޅޭއިރު އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓުތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް.

ސަމުގާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:12

އަހަރެމެން ލާ ގަމީހާ، ކާ ކާނާއާ، ނިދާނެ ތަނާ އުޅޭނެ ގޮތާ، ލިބޭ ތައުލީމާ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ގޮތްވެސް ކަނޑައަޅަނީ ސިޔާސަތެވެ. ސިޔާސަތާ ނުބެހި އެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ބައްޓަންވާ މައިންބައިންނަށް ބަވާ އެންމެންނަށް ސަލާން.

މެޑާމް11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:07

މިއީ ގްރޫޕްތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ހިނގަމުންދާ ކަންކަން.. މިޤައުމުގައި ހިނގާފައިވާ މިފަދަ މަރު ތަކުގެ %75 މަތީގައި އުޅެނީ ގޭންގް މާރާމާރީ.. މިއީ ފުލުހުންގެ ތެރެއިންވެސް ބަޔަކަށް އެނގި، ގުޅިގެން ހިނގާ ކަންކަން.. މިއީ ހެކިހުރެގެން ދައްކާވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި ކަމެއް ފުލުހުންނަށް ވަގުތުން ހުށައެޅުމުން ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އެވަގުތުގޮސް އެކަންބަލަންވެސް ބޭނުންނުވި. ބަޔާނެއްނަގާފައިފޮނުވާލީ. އެމީހުންނާބެހޭ ހުރިހާމައުލޫމާތެއް އެނގިހުރެ

ސުޖާ11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:06

އެއްބަޔަކު ތިކަލަކަންތަކާ ނުރުހިގެން ހުއްޓުވޭނެކަމުގެ އުންމީދެއްގަ މަސަކަތް ކުރިޔަސް އަނެއްބަޔަކު ތިކަހަލަ ކަންތަކަކީ ތަރައްގީކަމައްދެކޭ! ތިކަންކުރީ ތަރައްގީގެ ދިދަ ދަމައިދޭ ފަރާތްތަތުން ކަމައް ވަންޏާ އެމިހުނައް ދައުވާކުރޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމައް ނުދެކެން ގައުމުގަ އަދުލު އިންސާފުގެ ކަންތައް ދާގޮތައް ބަލާފަ

ލަމް11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:05

އަޅޭ އެންމެ 14 އަަހަރު.. ހާދަދެރައޭ….ކޮބާތަ އުމަރު

ބެއްޔާ811 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:05

ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ދާނީ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއާއި މަރުވިކަމުގެ ހަބަރު އެކަނި. މިހެން މަރާލާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު މަތިމައްޗަށް ފުރެންދެން އޮވޭ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި. އެ މައުލޫމާތު ތަށްވެސް އާމުކޮލުމުން މިއީ މުޖްތަމާއުއަށް ވަރަށް ނުރައްކާ ބެއެއްކަން ހާމަވެގެން ދާނެ.

ދަރިވަރު11 އޮކްޓޯބަރ 2018 10:03

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް ބުނުއްވި ނޫންތޯ ރާއްޖޭގަ އުޅޭނީ މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނުންނޭ މިދުވަސް ކޮޅަކީ ތަން ކޮޅެއް މަސައްކަތް ބުރަ ދުވަސްކޮޅެއް ކަންނޭގެ ގޭންގް މާރަމާރި ނުވަތަ ގުރޫޕް މާރަމާރި އެއް ނުހިންގާނެ…ހަމަ މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނުން…

Layer 1 Layer 1
X